DAROWIZNY


Organizacja pożytku publicznego może przyjmować także darowizny pieniężne i rzeczowe.

Zgodnie z ustawą o podatku od osób fizycznych oraz z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych możemy w zeznaniu podatkowym odliczyć od dochodu darowizny:
przekazane

  • na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie);
  • organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie.


W przypadku darowizny pieniężnej, powinna być ona udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji. W przypadku darowizny lub usług, konieczny jest dokument potwierdzający przekazanie tej darowizny oraz dokumenty potwierdzające faktyczne wydatki z nią związane.

Maksymalna kwota podlegająca odliczeniu wynosi:
- w przypadku osób fizycznych: limit do 6% dochodu;
- w przypadku osób prawnych: limit do 10% dochodu.

Darowiznę odpisujemy od dochodu w wysokości dokonanej wpłaty. Ponadto darowizna przekazywana jest w roku podatkowym, z którego się rozliczamy.