Statut Stowarzyszenia

STATUT
STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z WRODZONYMI CHOROBAMI SIATKÓWKI RETINA  Z SIEDZIBĄ W LUBINIEROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Wrodzonymi Chorobami Siatkówki ?Retina? zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach, Ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o Działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu.


§ 2. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Lubin.

§ 4. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 5. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 7. Stowarzyszenie opiera swoją działalność przede wszystkim na pracy społecznej członków.


ROZDZIAŁ II

Cele i formy działania

§ 9. Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Wszechstronna pomoc, w tym rzeczowa i finansowa, dzieciom i młodzieży z wrodzonymi chorobami siatkówki oraz ich rodzinom, a także osobom obarczonym innymi chorobami rodzącymi zbliżone skutki biologiczne, psychologiczne i społeczne.
 2. Organizowanie i prowadzenie różnych form edukacji, rehabilitacji, wypoczynku i pracy na rzecz osób z wrodzonymi chorobami siatkówki.
 3. Zorganizowanie banku danych na temat wrodzonych chorób siatkówki oraz popularyzowanie problemu.
 4. Wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych.


§ 10. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Świadczenie pomocy społecznej jednostkom, rodzinom i grupom dotkniętym problemami związanymi z wrodzonymi chorobami siatkówki.
 2. Wspieranie jednostek i rodzin w ich rolach opiekuńczych i wychowawczych.
 3. Sprowadzanie z zagranicy żywności i preparatów odżywczych niezbędnych do utrzymania prawidłowej diety podczas leczenia.
 4. Nawiązywanie kontaktów z ośrodkami leczenia poza granicami kraju celem upowszechnienia najnowszych metod leczenia i prowadzenia diety oraz umożliwienia leczenia dzieci w tych ośrodkach.
 5. Organizowanie w kraju i za granicą wypoczynku dla dzieci i młodzieży, połączonego ze specjalną opieką w kierunku rehabilitacji.
 6. Promocja zdrowia, zwiększanie dostępu do wyższej jakości świadczeń medycznych.
 7. Występowanie z inicjatywą organizowania ośrodków rehabilitacyjnych i opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z wrodzonymi chorobami wzroku na podłożu metabolicznym.
 8. Prowadzenie działalności edukacyjnej, oświatowej i wydawniczej związanej z wrodzonymi chorobami siatkówki.
 9. Utworzenie i prowadzenie baz danych, związanych tematycznie z celami statutowymi.

10.   Współpracowanie z władzami, instytucjami, sektorem gospodarczym, organizacjami pozarządowymi, środkami masowego przekazu w kraju oraz instytucjami naukowymi i ośrodkami terapeutycznymi w kraju i poza jego granicami.

11.  Gromadzenie funduszy na cele Stowarzyszenia.

12.  Wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z celami Stowarzyszenia.


§ 11. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 12. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
c) członków honorowych.

§ 13.
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoby prawne działają w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 14.
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd zwykłą większością głosów w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania.
3. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

§ 15. Członek zwyczajny ma prawo:
a) wybierać i być wybierany do władz Stowarzyszenia,
b) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
c) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia ,
d) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowaniu działań zgodnych z jego celami statutowymi,
e) brać czynny udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.

§ 16. Członek zwyczajny jest obowiązany do :
a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) regularnego opłacania składek i innych świadczenia obowiązujących na mocy uchwał  władz Stowarzyszenia,
c) aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,

d) dbania o mienie Stowarzyszenia.

 


§ 17.
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele statutowe, która udziela mu pomocy finansowej lub w jakiejkolwiek innej formie wspiera Stowarzyszenie i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

§ 18.
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Zarząd Stowarzyszenia na wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia większością głosów.
3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny.
4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 19.
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
c) uchwały Zarządu z powodu nie płacenia składek członkowskich lub nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres 3 lat,
d) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia,
e) likwidacji Stowarzyszenia.
2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

 

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

§ 20. Władzami Stowarzyszenia są :
a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej ?Walnym Zebraniem?,
b) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej ?Zarządem?,
c) Komisja Rewizyjna.

§ 21.
1. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem pkt. 2. 
2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie później niż 30 dni po terminie pierwszym. W takim przypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków.
3. Zasada opisana wyżej odnosi się do wszystkich uchwał Walnego Zebrania.

§ 22.
W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia na okres trwania kadencji.

 

Walne Zgromadzenie Członków

§ 23.
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków może być:
a) Zwyczajne
b) Nadzwyczajne
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek 1/4 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie 2 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami dla którego zostało zwołane.
6. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia z zastrzeżeniem § 21 .2

§ 24. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
a) ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
b) uchwalanie statutu i jego zmian,
c) zatwierdzanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
d) wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e) decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
f) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
g) rozpoznanie odwołań od uchwał Zarządu,

h) ustalanie wysokości składek członkowski oraz sposobu ich wpłaty,

i) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 


Zarząd Stowarzyszenia

§ 25.
1. Zarząd składa się z 2 do 5 osób. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Wiceprezes, Sekretarz oraz członkowie Zarządu.

2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy jego członków. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Prezesa.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.
5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa.

§26. Do zakresu działania Zarządu należy:
a) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, i działanie w jego imieniu,
c) uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
d) sprawowania zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
f) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
g) zwoływanie Walnego Zebrania i ustalanie porządku obrad.
h) przyjmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych, wspierających i honorowych,
i) rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
j) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
k) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,

l) w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich,
ł) podejmowania uchwał o przynależności do innych organizacji.

§ 27. Zarząd działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.

§ 28. Do realizowania swoich zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora, który kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu.


Komisja Rewizyjna

§ 29.
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia, powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z od 2 do 5 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji.

3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata.


§30. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie wyjaśnień,
c) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia braku wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
d) zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym w statucie,
e) składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowa udzielenia) absolutorium dla Zarządu,
f) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 31. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna, może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§32.
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

a) być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

c) otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji  Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

 

ROZDZIAŁ V

Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

§ 33.

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości i nieruchomości oraz fundusze.

2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
a) składki członkowskie
b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne,
c) dotacje, subwencje, środki z funduszy publicznych,

d) dochody z majątku stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje).

Fundusze służą do prowadzenia działalności statutowej Stowarzyszenia.

§ 34.

1. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych, Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
2. Z majątku Stowarzyszenia nie mogą być udzielane pożyczki lub zabezpieczania zobowiązań w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ?osobami bliskimi".
3. Majątek Stowarzyszenia nie może być przekazywany na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

4. Majątek Stowarzyszenia nie może być wykorzystywany na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.
5. Zakupy towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz bliskie im osoby, nie mogą być dokonywane na szczególnych zasadach.

 


ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§ 35.
1. Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania, podjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania z zastrzeżeniem § 21 pkt. 2
2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia może podjąć Walne Zebranie w taki sam sposób, jak uchwałę o zmianie Statutu Stowarzyszenia.
3. Uchwałą o rozwiązaniu Stowarzyszenia określony zostaje sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia jego majątku.

§ 36.
Statut niniejszy został przyjęty Uchwałą nr 2/2004 przez członków założycieli Stowarzyszenia w dniu 28.09.2004.